Geen producten (0)
              
 
            
           OMSCHRIJVINGEN

     

1 Klant :
      (aspirant -) koper c.q (aspirant -) opdrachtgever

     

Leverancier :
      de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht
      accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de
      klant.

     

Product :
      haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen
      ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming,
      alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot
      haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.

     

TOEPASSELIJKHEID

     

2 Deze
      voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de
      producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven /offertes,
      orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten) tussen
      enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds
      haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk
      afwijken.

     

AANBIEDING EN AANVAARDING

     

3 Alle door de
      leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn
      vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30
      dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.

     

4 Een
      overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te
      zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een
      opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend ,
      dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de
      klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.

     

PRIJZEN

     

5 Alle prijzen
      zijn incl. B.T.W, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende
      kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden
      doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te
      ontbinden.

     

6 In geval van
      prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van
      overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de
      klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

     

ANNULERING

     

7 Voor zover de
      overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de
      klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na
      de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de
      opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds
      daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door
      leverancier reeds gemaakte kosten.

     

8 Indien de
      klant de overeenkomst na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming
      annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten
      bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering
      van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van €
      450,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt
      dan € 450,-.

     

9 Annulering na
      10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is
      dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs.

     

LEVERINGSTERMIJN

     

10 Tenzij
      anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De
      levertijd ( daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of
      vervanging) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst
      en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 10 weken bedragen.

     

11 Indien,
      ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren
      binnen een termijn van 10 weken geschied, zal de leverancier nogmaals een
      termijn van 10 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren.
      (Mocht de klant hierdoor onverhoopt in een probleemsituatie komen, dan
      zal de leverancier zorg dragen voor een kosteloze tussenoplossing).

     

12 Na verloop
      van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is
      de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de
      leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

     

13 Indien een
      opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd
      te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat
      de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan
      worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn
      waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

     

BETALING

     

14 Tenzij
      schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs
      bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van
      (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering.
      In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.

     

15 In geval van
      niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in
      dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente
      verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten
      van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.

     

16 Buiten het
      verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de
      leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het
      alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige
      gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten , daaronder begrepen
      de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.

     

17 De
      buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15%
      (excl. BTW) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde,
      terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.

     

RECLAME

     

18 De klant is
      verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te
      inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur of model , van ondergeschikt
      belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame.

     

19 Indien de
      klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij
      geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en
      de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden naderhand niet
      kan reclameren.

     

20 Met
      betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen
      van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10
      dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde
      termijn is reclame niet meer mogelijk.

     

21 Onzichtbare
      gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen,
      bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct
      persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant
      dit persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat
      vervalt ieder recht op reclame.

     

22 Bij gegrond
      bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te
      verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de
      klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor
      geldende levertijden.

     

GARANTIE

     

23 De
      leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie
      van de producten gedurende 6 maanden na aflevering. In geval van een
      gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden
      tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel
      ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de
      leverancier.

     

24 Iedere
      garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de
      gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de
      overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er
      geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en
      de wijze waarop het product is gebruikt en / of behandeld

     

EIGENDOMSVOORBEHOUD

     

25 De
      leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit
      enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al
      hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

     

AANSPRAKELIJKHEID

     

26 De
      leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met
      hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet
      aansprakelijk voor enige schade en / of allergische reacties ten gevolge
      van geleverde producten, te lijden door de klant en / of derden.

     

27 De
      aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of
      reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds
      betaalde bedrag .

     

OVERMACHT

     

28 Onder
      overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden,
      die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.

     

29 In geval van
      verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht
      is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij
      de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan
      de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of
      gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige
      schadevergoeding gehouden zal zijn.

     

ONTBINDING

     

30 Indien de klant
      niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
      voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit,
      dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn
      contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in
      geval van faillissement, surséance van betaling , stillegging of
      liquidatie van de klant, is de leverancier gerechtigd om zonder
      ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
      uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en / of de nakoming
      daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te
      ontbinden , zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie
      gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens
      toekomt.

     

GEHEIMHOUDING

     

31 Het is de
      leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen
      omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de ander partij, voorzover
      dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, waaronder in
      ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en
      methoden , één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan
      door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de
      leverancier / fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie
      of reparatie.

     

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

     

32 Alle
      overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
      toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

     

33 Alle
      geschillen , welke tussen de leverancier en de klant zouden kunnen
      ontstaan , zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht)
      worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de
      leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant
      te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.

     

34 De klant kan
      er voor kiezen met uitsluiting van de rechter , een geschil tussen de
      leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter
      beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende
      geschillencommissie, middels een procedure die genoemde
      geschillencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan
      indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te
      nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke
      geschillencommissie is voor zowel de klant als de leverancier in dat
      geval bindend.